SMART PR

อาจารย์ประจำสาขา

นางสาวสาวิตรี  ชีวะสาธน์

อาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

วุฒิการศึกษา :

Master of Communication Arts (Advertising), Bangkok University
Bachelor of Communication Arts (Advertising), Bangkok University

03. 2019